Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality z RM+ZM

Výběr Info ze zápisů RM a ZM, které se přímo týkají Kašence a ul.Mičurinova

==============================================================

Souhrn usnesení z 74. schůze rady města - 13. ledna 2021

3.8 RM ukládá SMM Miroslavi, p.o. prověřit celou situaci týkající se ulice Mičurinova, poté informovat radu města

3.9 RM ukládá opravit informační tabuli v Kašenci, na ní budou zveřejňovány nejdůležitější informace týkající se zejména místní části Kašenec a ulice Mičurinova, nejedná se však o úřední desku městského úřadu. Není povinností úřadu zřizovat fyzicky úřední desky na více Strana 2 místech, informace jsou zveřejňovány elektronicky na úřední desce umístěné na webu města. Současně RM konstatuje, že zveřejnění soukromých kontaktů členů ZM není povinností, záleží na rozhodnutí každého zastupitele (bude postoupeno na nejbližší zasedání ZM)

3.10 RM ve věci podání pana J. D. a občanů ul. Mičurinova týkající se nepřesností v zápise ze 17. ZM a nedostatečného poučení zastupitelů o podané stížnosti konstatuje, že podání budou v plném znění postoupena zastupitelům města

3.11 RM bere na vědomí podání od pana J. D., bytem Mičurinova xxx, 671 72 Miroslav, č.j. MUMI-045/2021-Ja a ukládá stručně odpovědět na dotazy v podání žadateli. Odpověď nebude zveřejňována na úřední desce města Miroslavi ani na informační tabuli v Kašen

Souhrn usnesení z 74. schůze rady města - 13. ledna 2021
3.27 RM na základě změněného stanoviska a souhlasu DI PČR souhlasí s umístěním dopravního značení zóna 30 na ulici Mičurinova a v Kašenci dle předloženého návrhu
3.28 RM ukládá odpovědět žadateli dle předneseného návrhu

Souhrn usnesení z 73. schůze rady města - 30. prosince 2020

3.7 RM konstatuje, že v rozpočtu 2021 počítá s projektem veřejného osvětlení v Kašenci. Co se týče chodníku na ulici Mičurinova, zvažují se možnosti postupné opravy v návaznosti na opravu veřejného vodovodu a výstavbu kanalizace. Dopravní značení zóna 30 v Kašenci již byla řešena s DI PČR a pokud se najde řešení, které bude schváleno ze strany DI PČR, bude dopravní značení umístěno. RM dále ukládá připravit podklady ke změně místního členění ulice Mičurinova a jejího začlenění pod místní část Kašenec

3.25 RM opětovně konstatuje, že pokud se najde řešení dopravního značení v Kašenci, které bude schváleno ze strany DI PČR, bude toto značení umístěno. RM ukládá zasílat odpovědi na podněty pouze tomu, kdo je pod daným podáním podepsán zákonem stanoveným způsobem

9. RM ukládá zveřejnit možnost k vyjádření a vznesení nenárokových požadavků na změnu územního plánu města Miroslavi, a to do 31. 3. 2021, poté sumarizovat a opětovně předložit radě města. RM současně ukládá odboru výstavby a životního prostředí zjistit potřebné informace týkající se navrhované změny územního plánu

Z á p i s ze sedmnáctého zasedání zastupitelstva města Miroslavi, konaného v pondělí 14. prosince 2020 v zasedací místnosti Městského úřadu Miroslav. Tento zápis má 22 stran včetně prezenční listiny. K zápisu jsou připojeny další přílohy, týkající se projednávaných záležitostí. Podle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v době zahájení zasedání přítomno 14 členů zastupitelstva města a zastupitelstvo bylo schopno se usnášet. Omluven byl pan Lubomír Čaněk. Dále bylo na zasedání přítomno asi 10 občanů, včetně pracovníků města.

 Pan Volf vznesl dotaz k bodu 3.19, kdy Rada města bere na vědomí oznámení pana D o jeho podání na JMK, a to stížnosti ve věci zřízení osvětlení z ulice Mičurinova do Kašence z důvodu nečinnosti a nedořešení dřívějších podnětů učiněných na krajský úřad. - Pan Plechatý se na úvod vrátil krátce k odměnám. Řekl, že zažil, co to je, dostat odměnu nebo nedostat. Nechtěl se vyjadřovat k tomu, jestli je to správně nebo není, i když se mohl také dotazovat. Řekl, že zažil historicky nejvyšší odměnu, kterou kdo kdy dostal a opět se k tomu, nechtěl vyjadřovat. K tomuto tématu se vrátil, protože si myslí, že to je malicherné. Dále se vrátil k otázce veřejného osvětlení v Kašenci. Sdělil, že pan D již vloni městu intenzivně vypisoval v rámci zimní údržby, dopisoval panu F , starostovi minulého volebního období, a dotazoval se minulého vedení, které tady bylo v loňském roce a dotazuje se i dnes. V principu má 3 až 4 problémy. Jeden problém je omezení rychlosti na ulici Mičurinova. Na tom se pracuje, město zde umístí dopravní značení „30“, je otázkou, zda to někdo bude dodržovat. Starosta dále uvedl, že pan D vznesl dotaz, kdy město udělá chodník na ul. Mičurinova k točně v Kašenci. Chodník ale nemá být kam umístěn, šířka komunikace tomu neodpovídá. Další dotaz se týkal chodníků v místní části Kašenec, kdy se město tímto bude zabývat. Starosta sdělil, že byl na pozici ředitele SMM Miroslavi cca 10 let, stav chodníku osobně zná a ví, že je ve špatném stavu. Chodník má délku 370 m, při šířce 1,5 m dostaneme plochu 560 m2 . Pokud by byl opraven dodavatelsky, cena by se vyšplhala velice blízko k částce 1.000 000,- Kč. Akce by mohla být udělána Správou majetku města Miroslavi, zřejmě po etapách. Město se výstavbě chodníku nebrání, i když frekvence na něm nebude jako ve Znojmě, v Brně, nebo na Václaváku. Dále uvedl, že běží příprava projektu celkové opravy vodovodu v Kašenci, která by se mohla dotknout tohoto nového chodníku při řešení přípojek. Současně to může ovlivnit přípojky kanalizace, která se taktéž projektuje. Je na městu, jestli se rozhodne, že teď chodník postupně opraví za levnější peníze SMM Miroslavi, nebo připraví jednoduchý projekt s rozpočtem a vysoutěží dodavatele. Zde není možné získat dotace, protože město bude hned dotázáno, kolik tam projde lidí, k čemu to je dobré, jestli tím něčemu zabráníme. Pravděpodobně by město neuspělo, takže by akci financovalo ze svého, anebo se počká, až se podaří získat dotace na kanalizaci a opravy vodovodního řadu v Kašenci. Což může trvat roky. Nebráníme se celý chodník opravit, určitě ne. Pokud zastupitelstvo rozhodne, že chce, město do toho půjde. Poslední věcí je veřejné osvětlení. V současné době probíhá v Kašenci výměna všech světel. V některých případech byly dokonce umístěny na sloup dvě světla. Na každém sloupu v Kašenci visí lampa. Město žádalo v roce 2020 o dotaci kraje, aby byla umožněna výměna výbojkových světel za ledková, bohužel doba covidová ovlivnila i dotace z kraje, takže ji město nezískalo. Osvětlení v Kašenci je moderní, kvalitní, ale tento úsek není v pořádku. O tom se ví řadu let, protože v okamžiku, kdy vlastníci zamezili průchod, který byl mezi domy a zemědělským objektem pana H , tak občané, kteří zde bydlí, musí tento úsek obcházet. Pokud zastupitelstvo bude vstřícné a v únoru se podaří schválit rozpočet, bude v příštím roce naprojektováno a zrealizováno vybudování nového osvětlení. Ale není znám přesný počet světel, protože ještě není vybrán projektant, který by akci naprojektoval pro stavební povolení. Cena bude ve statisících, cca 250 000,- Kč až 300 000,- Kč, možná i víc.

Souhrn usnesení z 71. schůze rady města - 2. prosince 2020

17.5 RM ukládá oslovit společnost Urbania k návrhu dopravního značení dle předneseného návrhu

23.11.2020===Zápis ze 16. zasedání ZM konaného 23.11.2020 se  nepodařilo vložit do této rubriky===

Souhrn usnesení z 70. schůze rady města - 20. listopadu 2020

5.7 RM schvaluje zařazení vypracování PD veřejné osvětlení na ulici Mičurinova a úpravu sportoviště v Kašenci do rozpočtu města na rok 2021

5.9 RM bere na vědomí přednesené informace ohledně přípravy strategického plánu rozvoje města, bude se jimi zabývat na příští schůzi rady města

Souhrn usnesení z 69. schůze rady města - 11. listopadu 2020

3.1 RM souhlasí s navrženým záměrem – vybudování „Hřiště Miroslav“ na pozemku p.č. 808/1 a p.č. 809 v k.ú. Miroslav dle ust. § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

12.2 RM doporučuje zastupitelstvu města schválení podání žádosti o dotaci na projekt Miroslav, rekonstrukce ulice Julia Fučíka z Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací

12.3 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 se společností INFORM-CONSULT-AQUA, s.r.o., se sídlem Květenská 415, 261 01 Příbram, IČ: 26137771, na akci: ÚV Miroslav – odstranění uranu a dusičnanů z pitné vody – dle předneseného návrhu

Souhrn usnesení z 67. schůze rady města - 21. října 2020

7.6 RM schvaluje přijetí dotace ve výši 2.249.400,- Kč na akci ÚV Miroslav – odstranění uranu a dusičnanů z pitné vody z rozpočtu Jihomoravského kraje a současně schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Jihomoravského kraje v předloženém znění

8.1 RM schvaluje jako nejvhodnější nabídku účastníka výběrového řízení akce: Opatření ke snížení energetické náročnosti VO Města Miroslav 2020, společnost ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČO: 25751218, s nabídnutou cenou 1 976 967,49 Kč bez DPH. RM dále souhlasí s podpisem smlouvy o dílo s tímto účastníkem zadávacího řízení

Souhrn usnesení z 65. schůze rady města - 23. září 2020

6. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 na akci: Miroslav, Kašenec – výstavba splaškové kanalizace dle předneseného návrhu

7. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 se společností KEMOstav,s.r.o. dle předneseného návrhu

Souhrn usnesení z 62. schůze rady města - 20. srpna 2020

5. RM schvaluje jako nejvhodnější nabídku účastníka výběrového řízení akce: Strategie řešení likvidace balastních a dešťových vod, společnost AQUATIS, a.s., se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČO: 46347526, s nabídnutou cenou 778 000,- Kč bez DPH. RM dále souhlasí s podpisem smlouvy o dílo s tímto účastníkem zadávacího řízení

Souhrn usnesení z 61. schůze rady města - 5. srpna 2020

2. RM schvaluje u podlimitní veřejné zakázky na akci „ÚV Miroslav – odstranění uranu a dusičnanů z pitné vody“ výběr dodavatele INFORM – CONSULT – AQUA, s.r.o., se sídlem Květenská 415, 261 01 Příbram, IČ: 26137771, s nabídnutou cenou 9 600 000,- Kč bez DPH. Rada města současně pověřuje starostu k podpisu příslušného rozhodnutí o výběru dodavatele. Rada města dále schvaluje návrh smlouvy o dílo předložený vybraným dodavatelem a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy v termínu, kdy to umožní zákonné požadavky

Souhrn usnesení z 60. schůze rady města - 30. července 2020

5. RM schvaluje jako nejvhodnější nabídku účastníka výběrového řízení akce: Nákup dvou kusů parkovacích automatů, společnost Parking Pro s.r.o., se sídlem Postřižínská 20, 250 70 Odolena Voda, IČO 04979591, s nabídnutou cenou 256 329,- Kč bez DPH. RM dále souhlasí Strana 3 s podpisem smlouvy o dílo s tímto účastníkem zadávacího řízení. RM rozhodla připravit rozpočtové opatření města

9.3 RM schvaluje cenu nájmu pozemků nabídnutou městem soukromým vlastníkům na ul. Nádražní v souvislosti s plánovanou opravou chodníku, a to 100,- Kč/rok/dům

3.5 RM na základě žádosti o příspěvek na akci „Prázdninový den“ konstatuje, že částka 6 000,- Kč bude uhrazena z rozpočtu města – kultura Kašenec. SMM Miroslavi, p.o. zajistí před tímto termínem posekání trávy před KD a za KD Kašenec

* Souhrn usnesení z 59. schůze rady města - 15. 7. 2020

9.2 RM schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Strategie řešení likvidace balastních a dešťových vod města Miroslav a zároveň stanovuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Martin Plechatý, Bc. Eliška Nohavicová, Mgr. Miroslav Růžička, pan Roman Volf a pan Miroslav Kuřitka. Náhradníky při zachování pořadí jsou: Mgr. Svatoslav Ryšavý, Ing. Bc. Michal Kučera, Ph.D., Mgr. Eva Horáková, Bc. Radek Klouda a Bc. Vlastimil Beneš

(usnesení nebylo přijato)

9.3 RM schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Strategie řešení likvidace balastních a dešťových vod města Miroslav a zároveň stanovuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Martin Plechatý, Ing. Bc. Michal Kučera, Ph.D., Mgr. Miroslav Růžička, pan Roman Volf a Miroslav Kuřitka. Náhradníky při zachování pořadí jsou: Mgr. Svatoslav Ryšavý, pan Karel Šumpela, DiS., Mgr. Eva Horáková, Bc. Radek Klouda a Bc. Vlastimil Beneš

13.5 RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené s Ing. F. na akci: PD – celková oprava vodovodního řadu Miroslav – Kašenec, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění do 30.7.2020

Souhrn usnesení z 56. schůze rady města - 15. 6. 2020

3.13.2 RM schvaluje zveřejnění informace (informační tabule) o zájmu města odkoupit pozemky od jiných subjektů dle předneseného návrhu

6. RM schvaluje plán financování obnovy vodovodu a kanalizace 2021 – 2025

Souhrn usnesení z 55. schůze rady města - 1. 6. 2020

3.13 RM souhlasí se zřízením sjezdu z pozemku p. č. 29 v k. ú. Miroslav na místní komunikaci na pozemku p. č. 22/1 v k. ú. Miroslav

4. RM bere na vědomí informaci o rezignaci dosavadního člena ZM, pana P. J. na mandát člena ZM a vzniku mandátu člena ZM panu Ing. J. N.

Souhrn usnesení z 54. schůze rady města - 18. května 2020

4.1 RM doporučuje ZM odkoupení pozemku p.č. 2377/36, orná půda o výměře 4911 m2 v k.ú. Miroslav od paní M. H., nar. xxx, bytem nám. Svobody xxx, 671 72 Miroslav, za cenu 3 000 000,- Kč. Náklady spojené s odkoupením pozemku hradí kupující

Souhrn usnesení z 53. schůze rady města - 11. 05. 2020

12.1 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností AQATIS a.s. na akci: PD Miroslav, Kašenec – výstavba splaškové kanalizace

Souhrn usnesení z 51. schůze rady města - 27.4.2020

3.3 RM ukládá geometricky zaměřit část pozemku p.č. 313/1 v k.ú. Miroslav a poté ocenit část pozemku p.č. 313/1 v k.ú. Miroslav a opětovně předložit Radě města Miroslavi

5. RM schvaluje přijetí nadačního příspěvku nadačního příspěvku z nadace ČEZ, a to k úhradě nákladů na schválený projet s názvem „Dosázení stávající lipové aleje a vysázení nového stromořadí“ ve výši 150 000,- Kč. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku STR20/2044 v předloženém znění a pověřuje starostu jejím podpisem

13.4 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: PD – celková oprava vodovodního řadu Miroslav, Kašenec, s Ing. V. F., IČ 42357187, se sídlem Hvězdová 1730/23, 669 02 Znojmo, týkající se rozšíření předmětu díla dle předneseného návrhu

Souhrn usnesení z 50. schůze rady města - 15. 4. 2020

4.4 RM bere na vědomí podněty týkající se kvality pitné vody, postupuje je Správě majetku města Miroslavi, p.o. k prověření, a ukládá opětovné provedení rozboru pitné vody

Souhrn usnesení ze 47. schůze rady města – 9. 3. 2020

5.2 RM schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Zajištění dotačního managementu, TDI a BOZP na akci: Odstranění uranu z pitné vody ve městě Miroslavi

Souhrn usnesení ze 46. schůze rady města - 17. 2. 2020

3.33.1 RM ukládá zařadit opravu části komunikace ulice Mlýnská po dokončení staveb rodinných domů do plánu oprav

Souhrn usnesení ze 45. schůze rady města - 6. února 2020

2.2 RM doporučuje ZM při schvalování rozpočtu města na rok 2020 projednat případné odmítnutí dotace z JMK ve výši 200 000,- Kč na Obnovu historické polní cesty. Dle výsledku hlasování pak rada města doporučuje ZM schválit rozpočet města Miroslavi na rok 2020 v předloženém znění, popř. ve znění tohoto pozměňujícího návrhu č. 1. RM současně ukládá finančnímu a majetkovému odboru městského úřadu rozpočet zveřejnit na úřední desce v předložené podobě

Souhrn usnesení ze 44. schůze rady města - 27. 1. 2020

2.1 RM bere na vědomí vzdání se pracovního místa ředitele Správy majetku města Miroslavi, p.o., se sídlem Příkopy 17, 671 72 Miroslav, IČ: 49438018, učiněné Ing. Martinem Plechatým, a to ke dni 31.1.2020. Současně rada města děkuje Ing. Martinu Plechatému za odvedenou práci, vstřícnost, ochotu a spolupráci s městem Miroslav v průběhu vykonávání této funkce, tj. od 1.9.2010

 2.2 RM v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jmenuje Ing. Vlastimila Suchánka, nar. xxx, bytem Vedrovice xxx, 671 75, na pracovní místo ředitele Správy majetku města Miroslavi, příspěvkové organizace, se sídlem Příkopy 17, 671 72 Miroslav, IČ: 49438018, s účinností ode dne 1. února 2020

Souhrn usnesení ze 43. schůze rady města - 13.1.2020

3.25 RM souhlasí s provedením sjezdu z místní komunikace na ul. Na Kopci na pozemku parc. č. 2023/1 k.ú. Miroslav k plánované novostavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 2023/26 k.ú. Miroslav 3

3.26 RM souhlasí s provedením sjezdu z místní komunikace na ul. Na Kopci na pozemku parc. č. 2023/1 k.ú. Miroslav k plánované novostavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 2023/26 k.ú. Miroslav

 3.27 RM bere na vědomí možnost zapojení zastupitelů města do vzdělávacího programu Zastupitel v kurzu, současně ukládá kanceláři tajemníka písemně oslovit zastupitele s možnosti zapojení do tohoto vzdělávacího kurzu

 

3. RM schvaluje jako nejvhodnější nabídku účastníka výběrového řízení akce: Projektová dokumentace na odstranění uranu a dusičnanů z pitné vody v obci Miroslav, společnost AQUA PROCON s.r.o., se sídlem Palackého třída 768/12, 612 00 Brno, IČ 46964371, s nabídnutou cenou 496 000,- Kč bez DPH

Souhrn usnesení ze 41. schůze rady města - 18. 12. 2019

6.24 RM konstatuje ve věci žádosti o vydláždění části nájezdu k nemovitosti čp. 1187 v Miroslavi, že žádost nebyla podána vlastníkem nemovitosti, proto město nebude tuto situaci nyní řešit

Souhrn usnesení ze 40. schůze rady města - 9. 12. 2019

3.34 RM doporučuje ZM odvolat – zrušit delegování Bc. Elišky Nohavicové jako zástupce města z těchto spolků, svazů a sdružení: Mikroregion Miroslavsko, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, MAS-Znojemské vinařství, z.s., ZnojmoRegion, z.s., Sdružení měst a obcí jižní Moravy, Řídící výbor – MAP II rozvoje vzdělávání regionu Moravskokrumlovsko a Pracovní skupina Úřadu práce a současně doporučuje odvolat – zrušit delegování pana Petra Augusty jako zástupce města z Energoregion 2020, s.p.o. RM doporučuje zastupitelstvu města delegovat Ing. Martina Plechatého, starostu města, jako zástupce města do těchto spolků, svazů a sdružení: Mikroregion Miroslavsko, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, MAS-Znojemské vinařství, z.s., Sdružení měst a obcí jižní Moravy a Řídící výbor – MAP II rozvoje vzdělávání regionu Moravskokrumlovsko. RM dále doporučuje zastupitelstvu města delegovat Mgr. Svatoslava Ryšavého, místostarostu města, jako zástupce města do těchto spolků, svazů a sdružení: ZnojmoRegion, z.s., Energoregion 2020, s.p.o. a Pracovní skupina Úřadu práce

12. RM bere na vědomí informace o akci: Oduranění – projektová dokumentace na odstranění uranu a dusičnanů z pitné vody v obci Miroslav

Souhrn usnesení z 39. schůze rady města - 30. října 2019

2. RM schvaluje jako nejvhodnějšího účastníka výběrového řízení: PD na akci: Miroslav, Kašenec – Výstavba splaškové kanalizace společnost AQUATIS a.s., se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČ: 46347526 s nabídnutou cenou 350 000,- Kč bez DPH. Rada města schvaluje uzavření smlouvy s tímto uchazečem

Souhrn usnesení z 37. schůze rady města - 16. října 2019

4.4 RM bere na vědomí informace o pořízení geodetického zaměření zájmového území v Kašenci

Souhrn usnesení z 36. schůze rady města - 7. října 2019

3.20 RM schvaluje plán zimní údržby místních komunikací města Miroslavi, místní části Kašenec a přestupního terminálu autobusů IDS u vlakového nádraží Miroslav s platností od 1.11.2019

4. RM schvaluje jako dodavatele akce: PD na celkovou opravu vodovodu v Kašenci uchazeče Ing. Vladimír Fouček, se sídlem Hvězdová 1730/23, 669 02 Znojmo, IČ 42357187, s nabídkovou cenou 88 228,- Kč bez DPH. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto uchazečem

5. RM ukládá vypsat výběrové řízení na akci: PD kanalizace Kašenec

9. RM bere na vědomí návrhy členů komise životního prostředí pro ochranu a udržitelnost životního prostředí a pověřuje starostku a paní Ludmilu Janíčkovou přípravou sumarizace a akčního plánu předložených návrhů

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Souhrn usnesení z 3. schůze rady města - 3. prosince 2018

21.1 RM ukládá zařadit přípravu řešení chybějícího veřejného osvětlení a chodníku z ul. Mičurinova do Kašence do rozpočtu města na rok 2019 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář