Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopravní značení

 

Zákon č. 13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích

Částka

3/1997

Platnost od

21.02.1997

Účinnost od

01.04.1997

Zařazeno v právních oblastech

Správní právo

Doprava

Pozemní komunikace

Tisková verzeStáhnout PDFStáhnout DOCX

 

přidejte vlastní popisek

·         Historie

·         Souvislosti

·         Monitor změn

Rozbalit všeSbalit vše

Obsah

https://www.zakonyprolidi.cz/res/tree-plus0.pngČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (§ 1 - § 10)

https://www.zakonyprolidi.cz/res/tree-plus0.pngČÁST DRUHÁ - SILNIČNÍ POZEMEK, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ (§ 11 - § 15)

https://www.zakonyprolidi.cz/res/tree-plus0.pngČÁST TŘETÍ - VÝSTAVBA DÁLNICE, SILNICE, MÍSTNÍ KOMUNIKACE A VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE (§ 16 - § 18)

https://www.zakonyprolidi.cz/res/tree-plus0.pngČÁST ČTVRTÁ - PŘEVEDENÍ VÝKONU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ STÁTU V SOUVISLOSTI S VÝSTAVBOU, PROVOZOVÁNÍM A ÚDRŽBOU DÁLNICE (§ 18a - § 18f)

https://www.zakonyprolidi.cz/res/tree-plus0.pngČÁST PÁTÁ - BEZPEČNOST POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TRANSEVROPSKÉ SILNIČNÍ SÍTĚ (§ 18g - § 18m)

https://www.zakonyprolidi.cz/res/tree-plus0.pngČÁST ŠESTÁ - UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (§ 19 - § 29a)

https://www.zakonyprolidi.cz/res/tree-plus0.pngČÁST SEDMÁ - OCHRANA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A JEJICH STYK S OKOLÍM (§ 30 - § 39)

https://www.zakonyprolidi.cz/res/tree-plus0.pngČÁST OSMÁ - INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM (§ 39a)

https://www.zakonyprolidi.cz/res/tree-plus0.pngČÁST DEVÁTÁ - STÁTNÍ SPRÁVA A STÁTNÍ DOZOR (§ 40 - § 43c)

https://www.zakonyprolidi.cz/res/tree-plus0.pngČÁST DESÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 44 - § 48)

https://www.zakonyprolidi.cz/res/tree-none.pngPřechodná ustanovení

13

ZÁKON

ze dne 23. ledna 1997

o pozemních komunikacích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a) kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu,

b) práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a

c) výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními úřady.

§ 2

Pozemní komunikace a jejich rozdělení

(1) Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly1a) a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti.

(2) Pozemní komunikace se dělí na tyto kategorie:

a) dálnice,

b) silnice,

c) místní komunikace,

d) účelová komunikace.

Zařazování pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd a jejich změny

§ 3

(1) O zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace a jejich tříd rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení.

(2) Dojde-li ke změně dopravního významu nebo určení pozemní komunikace, rozhodne příslušný silniční správní úřad o změně kategorie nebo třídy.

(3) V případě, kdy změna kategorie nebo třídy pozemní komunikace vyžaduje změnu vlastnických vztahů k pozemní komunikaci, může příslušný silniční správní úřad vydat rozhodnutí o změně kategorie nebo třídy pouze na základě smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k dotčené pozemní komunikaci uzavřené mezi stávajícím vlastníkem a budoucím vlastníkem. Do doby převodu vlastnického práva k dotčené pozemní komunikaci vykonává všechna práva a povinnosti k této pozemní komunikaci její dosavadní vlastník.

§ 4

Dálnice

(1) Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy.

(2) Dálnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují na dálnice I. třídy a dálnice II. třídy.

(3) Dálnice je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis.2)

§ 5

Silnice

(1) Silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Silnice tvoří silniční síť.

(2) Silnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují do těchto tříd:

a) silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu,

b) silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy,

c) silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace.

(3) Silnice může být označena jako silnice pro motorová vozidla podle zvláštního právního předpisu2), pouze jde-li o silnici I. třídy, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a na níž není přímo připojena sousední nemovitost s výjimkou nemovitostí přímo připojených z odpočívek.

§ 6

Místní komunikace

(1) Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce.

(2) Místní komunikace se rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení do těchto tříd:

a) místní komunikace I. třídy,

b) místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí,

c) místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace,

d) místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz.

(3) Místní komunikace může být označena jako silnice pro motorová vozidla podle zvláštního právního předpisu2), pouze jde-li o místní komunikaci I. třídy, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a na níž není přímo připojena sousední nemovitost s výjimkou nemovitostí přímo připojených z odpočívek.

(4) Prováděcí předpis blíže vymezí znaky pro rozdělení místních komunikací do jednotlivých tříd.

§ 7

Účelová komunikace

(1) Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností může na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. Úprava nebo omezení veřejného přístupu na účelové komunikace stanovené zvláštními právními předpisy21) tím není dotčena.

(2) Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu. V pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt, rozhoduje příslušný silniční správní úřad.

§ 8

Průjezdní úsek dálnice a silnice

(1) Dálnice a silnice mohou vést územím zastavěným nebo zastavitelným (dále jen "průjezdní úsek dálnice" nebo "průjezdní úsek silnice"), pokud se tím převádí převážně průjezdná doprava tímto územím.

(2) Není-li hranice území zastavěného nebo zastavitelného obsažena ve schválené územně plánovací dokumentaci, určí hranici souvislého zastavění pro účely vymezení délky průjezdního úseku dálnice nebo průjezdního úseku silnice podle stavebně technických podmínek území příslušný stavební úřad na návrh příslušného silničního správního úřadu a po předchozím projednání s obcí, o jejíž území jde.

(3) Prováděcí předpis stanoví stavebně technické podmínky pro určování hranic průjezdního úseku podle předchozího odstavce.

§ 9

(1) Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba. Stavba dálnice, silnice a místní komunikace není součástí pozemku.

(2) Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace vede evidenci jím vlastněných pozemních komunikací.

(3) Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace je povinen vykonávat její správu zahrnující zejména její pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy. Výkon správy může vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace zajišťovat prostřednictvím správce, jímž je právnická osoba zřízená nebo založená vlastníkem dálnice, silnice nebo místní komunikace za podmínky, že je vůči ní vlastník po celou dobu výkonu správy ovládající osobou. Vlastník, popřípadě správce, mohou dílčími činnostmi v rámci správy dálnice, silnice nebo místní komunikace, zejména činnostmi souvisejícími s údržbou a opravami dotčené dálnice, silnice nebo místní komunikace, pověřit osobu vybranou postupem podle zvláštního právního předpisu2a) nebo kraj u silnic I. třídy nacházejících se v jeho územním obvodu na základě veřejnoprávní smlouvy; tato osoba nebo kraj se nestávají správcem dotčené pozemní komunikace.

(4) Je-li výkon správy dálnice, silnice nebo místní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, musí zahrnovat alespoň pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy, a vlastník musí zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup identifikační údaje správce, vymezení pozemních komunikací, jejichž správu vykonává, a rozsah jím vykonávané správy. Povinně zveřejňovanými identifikačními údaji správce jsou obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno; je-li správcem kraj, je povinně zveřejňovaným identifikačním údajem pouze jeho název.

(5) Sousedící kraje mohou veřejnoprávní smlouvou sjednat převod vlastnictví úseku silnice II. nebo III. třídy, jestliže

a) po dotčeném úseku silnice probíhá hranice mezi územím obou krajů, nebo

b) dotčený úsek silnice je vymezen průběhem hranice mezi územím obou krajů a s ním sousedící úseky této silnice jsou na území kraje, který má vlastnictví nabýt.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví členění, rozsah, obsah, četnost a způsob provádění prohlídek dálnic, silnic a místních komunikací, členění, rozsah, obsah a způsob provádění údržby a opravy dálnic, silnic a místních komunikací a obsah, rozsah, formu a způsob vedení evidence dálnic, silnic a místních komunikací.

§ 10

Připojování pozemních komunikací

(1) Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek nebo připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů. Přímé připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci není účelovou komunikací.

(2) Větve mimoúrovňových křižovatek a kruhové křižovatky jsou přiřazeny k pozemní komunikaci vyšší kategorie nebo třídy, větve úrovňových křižovatek jsou přiřazeny k pozemní komunikaci nižší kategorie nebo třídy.

(3) Na dálnici, silnici podle § 5 odst. 3 nebo místní komunikaci podle § 6 odst. 3 může být přímo připojena z odpočívky jen stavba, která svým účelem slouží výlučně uživatelům těchto pozemních komunikací (např. čerpací stanice pohonných hmot, motorest, motel, autoservis).

(4) Příslušný silniční správní úřad si před vydáním povolení

a) o připojení dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace k dálnici, silnici nebo místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení vyžádá stanovisko vlastníka pozemní komunikace vyšší kategorie nebo třídy,

b) o připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici nebo k místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení vyžádá stanovisko vlastníka dotčené pozemní komunikace,

a jedná-li se o dálnici, též závazné stanovisko Ministerstva vnitra, v ostatních případech závazné stanovisko Policie České republiky.

(5) Ve společném územním a stavebním řízení je povolení nahrazeno závazným stanoviskem dotčeného orgánu.

(6) Prováděcí předpis upraví technické podmínky pro připojování pozemních komunikací navzájem a podmínky pro připojování sousední nemovitosti na dálnici, silnici a místní komunikaci.

ČÁST DRUHÁ

SILNIČNÍ POZEMEK, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

§ 11

Silniční pozemek

(1) Silničním pozemkem se rozumí pozemky, na nichž je umístěno těleso dálnice, silnice a místní komunikace a silniční pomocný pozemek.

(2) Těleso dálnice nebo těleso silnice a místní komunikace mimo území zastavěné nebo zastavitelné je ohraničeno spodním okrajem a vnějšími okraji stavby pozemní komunikace, kterými jsou vnější okraje zaoblených hran zářezů či zaoblených pat náspů, vnější hrany silničních nebo záchytných příkopů nebo rigolů nebo vnější hrany pat opěrných zdí, tarasů, koruny obkladních nebo zárubních zdí nebo zářezů nad těmito zdmi.

(3) Těleso průjezdního úseku silnice je ohraničeno šířkou vozovky s krajnicemi mezi zvýšenými obrubami chodníků, zelených pásů nebo obdobných ploch. Na náměstích a podobných prostranstvích je šířkou průjezdního úseku šířka pruhu odlišeného od okolního povrchu druhem nebo materiálem vozovky nebo plochými rigoly, a není-li ani jich, šířka pruhu odpovídající šířce vozovky s krajnicemi navazujících úseků silnice. V ostatních případech je průjezdní úsek dálnice nebo průjezdní úsek silnice ohraničen obdobně jako v odstavci 2.

(4) Šířka průjezdního úseku dálnice nebo průjezdního úseku silnice celništěm na hraničním přechodu odpovídá šířce vozovky s krajnicemi navazujících úseků dálnice nebo silnice.

(5) Silniční pomocný pozemek je pruh pozemku přilehlého po obou stranách k tělesu dálnice, silnice nebo místní komunikace mimo souvisle zastavěné území obcí, který slouží účelům ochrany a údržby dálnice, silnice nebo místní komunikace, pokud tyto pozemky jsou ve vlastnictví vlastníka dálnice, silnice nebo místní komunikace.

Součásti a příslušenství

§ 12

(1) Součástmi dálnice, silnice a místní komunikace jsou

a) všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, stavby a technická a jiná zařízení určená k provádění kontrolní činnosti při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, přidružené a přídatné pruhy, včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,

b) mostní objekty (nadjezdy), po nichž je komunikace vedena, včetně chodníků, revizních zařízení, ochranných štítů a sítí na nich, strojní vybavení sklopných mostů, ledolamy, propustky, lávky pro chodce nebo cyklisty,

c) tunely, galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, silniční pomocné pozemky,

d) svislé dopravní značky, zábradlí, odrazníky, svodidla, pružidla, směrové sloupky, dopravní knoflíky, staničníky, mezníky, vodorovná dopravní značení, dopravní ostrůvky, odrazné a vodicí proužky a zpomalovací prahy,

e) únikové zóny, protihlukové stěny a protihlukové valy, pokud jsou umístěny na silničním pozemku.

(2) Jestliže je konstrukce vozovky uložena přímo na konstrukci jiné stavby (vodního díla, metra, haly, garáží), patří mezi součásti pouze tato vozovka.

(3) Kanalizace, včetně úprav k odvádění vody, lapolů a sedimentačních nádrží, je součástí dálnice, silnice nebo místní komunikace jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace. V ostatních případech je součástí pouze dešťová vpusť s šachtou a přípojkou do kanalizačního řádu.

(4) Pokud nejsou samostatnými místními komunikacemi, jsou součástmi místních komunikací též přilehlé chodníky, chodníky pod podloubími, veřejná parkoviště a obratiště, podchody a zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce.

(5) Odpočívka je stavebně a provozně vymezená plocha dálnice, silnice nebo místní komunikace určená k bezúplatnému stání silničního motorového vozidla na dobu potřebnou pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a k odpočinku uživatelů, popřípadě k jejich občerstvení a k doplnění pohonných hmot.

(6) Veřejné parkoviště je stavebně a provozně vymezená plocha místní nebo účelové komunikace anebo samostatná místní nebo účelová komunikace určená ke stání silničního motorového vozidla.

(7) Jízdní pruh nebo pás pro cyklisty je součástí té pozemní komunikace, na jejímž tělese je umístěn. Samostatná stezka pro cyklisty je podle své povahy a umístění buď místní komunikací IV. třídy, nebo účelovou komunikací.

 

 

    

   
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Souhrn usnesení z 74. schůze rady města - 13. ledna 2021
3.27 RM na základě změněného stanoviska a souhlasu DI PČR souhlasí s umístěním dopravního značení zóna 30 na ulici Mičurinova a v Kašenci dle předloženého návrhu
3.28 RM ukládá odpovědět žadateli dle předneseného návrhu
 
Silnice IIItřídy jsou určeny ke vzájemnému spojení obcí, nebo jejich napojení na ostatní komunikace. Šířka koruny vozovky těchto silnic je v intervalu 4 až 7,5 m, návrhová rychlost 30 až 70 km/hod.

Komentář: šíře koruny vozovky na ulici Mičurinova je pouze 3,7 m!!!

12.1.2021====zpráva pro p. starostu ohledně obhlídky z DI Znojmo u nás=====

12. 1. 2021, 17:37
Jan Dvořák
Komu:

Vyjádření bydlících občanů k č.j.MUMIZ3Q8KMMX

 
Městský úřad Miroslav
 
Věc: naše Stížnost  č.j.MUMIZ3Q8KMMX  a vaše odpověď z RM ze dne 7.1.2021
 
 
V příloze předáváme touto cestou naše vyjádření k vaší odpovědi MUMI-5304/2020-OL ze dne 7.1.2021
 
pozn. 11.1.2021 provedla Policie ČR DI Znojmo prověrku uvedené komunikace 0541 dotčené Stížností.. S výsledkem budete seznámeni od DI.

Přílohy: - Stížnost MUMIZ3Q8KMMX
              - označený úsek kde chybí chodník a osvětlení
              - katastr.náhled p.č. 2767/1 město Miroslav
 

Příjemný den
Jan Dvořák 
Mičurinova 787/7
Miroslav

Zkontrolováno antivirovou ochranou Eset

 

11.1.2021 návštěva Policie DI Znojmo na ulici...=========================

Komentář:  Dnes navštívila naší ulici Mičurinova a Kašenec Policie ČR DI Znojmo, pan ing Lettner si neřešenou situaci  prohlédl. Po prohlídce bylo sděleno telefonicky, že se na to ve Znojmě znovu podívají a podle toho co viděli udělají návrh, se kterým budou kontaktovat toho, kdo o změnu zažádal (MÚ). Bude to asi zase nějak jinak, ale bude zde snížena rychlost na těch 30 km. 

8.1.2021===zpráva pro DI Znojmo - urgence řešení ing Lattner=====

8. 1. 2021, 9:48
Jan Dvořák
Komu:

pravený návrh dle konzultace

 
por. Ing. Jiří Latner
dopravní inženýr
telefon:   974 641 258
e-mail:     zn.di.podatelna@pcr.cz 
 
Dobrý den pane ing Latnere,
vracím se k našemu telefonátu z ca 22.12.2020 ohledně neschválenému návrhu  dopr. značení podaného OÚ Miroslav..
Nejsem odborník v této problematice, obec Miroslav ale také ne, přesto jsem podle našeho hovoru upravil nákres. a poslal ho starostovi. Vůbec nereagoval. Můžete se k tomuto nákresu zcela nezávazně vyjádřit? Náš pan starosta má s tím asi nějaký problém, když se na jednání rady vyjádřil, že se hledá nějaké řešení, a až se najde tak.... 
Protože se v tomto již dlouho angažuji, rád bych věděl, je-li to moje laické řešení možné. Nákres je v příloze MiroKaš uprava 3 kopie.jpg
Silnice III/0541 od zástavby k silnici 400,  je nyní zásluhou zásypu štěrkem zvýšeně průjezdná. A mezi zástavbou na ulici a obcí Kašenec chybí chodník i veřejné osvětlení. Chodci tak používají vozovku a vystavují se tak nebezpečí (musí tak uhýbat různým) projíždějícím dopravním prostředkům. A obec nekoná. Možná by se měl postrčit.
 
Děkuji

--
Příjemný den
Jan Dvořák   603522220
Mičurinova 787/7
Miroslav 

Zkontrolováno antivirovou ochranou Eset
   
DI Policie ČR Znojmo
Doplňujeme důležitou okolnost k již odeslanému dotazu 19.12.2020 /0:37
 
Po částečně a postupně zpevňované (štěrkem) polní cestě projíždí denně i autobusy, projel i kamion (24t). Dříve byla cesta do Kašence a do naší ulice v Miroslavi pouze slepá. Nyní je naopak obousměrně průjezdná a bez požadovaného dopravního značení - viz níže v dotazu.
Znovu připomínáme, že na ulici- vozovce je i pěší provoz a to jak místních, tak občanů ze sousední obce Kašenec.
I těmto občanům, našim sousedům,  zvýšený a nebezpečný provoz vadí!!!!


--
Příjemný den
Jan Dvořák

Zkontrolováno antivirovou ochranou Eset
   
Policie ČR
krajské ředitelství
dopravní inspektorát Znojmo
zn.di.sekret@pcr.cz   19.12.2020
------------------------------------------
věc: dopravní značení - návrh občanů
 
Z Obecního úřadu v Miroslavi se k nám všem, bydlícím na ulici  Mičurinova v Miroslavi dostalo prostřednictvím starosty, vaše vyjádření z 15.12.2020 ohledně zamítavého požadavku dopravního značení, které podalo zastupitelstvo OÚ.
Z historie: Máme zvláštní úřední sounáležitost naší jedné ulice ze vzdáleného města Miroslavi a samostatně označenou obec Kašenec bez zavedených ulic. 
Ve 4/2019 jsme podali podnět na OÚ, aby se označila naše ulice patřící do města Miroslavi značkou označující místo MIROSLAV a to ze strany možného (a využívaného) příjezdu z polní cesty
Důvodem je předpoklad upozornění pro řidiče, že z polí vjíždí do města Miroslavi a měli by omezit svoji rychlost na 50 km. Ta rychlost a s tím spojený provoz různých těžkých a rozměrných vozidel vytváří nebezpečí pro občany (zejména děti) jdoucí po vozovce ulice. Tato ulice nemá vyhovující a udržovaný chodník (chodníček) a proto chodci i kočárky využívají vozovku i dále (asi400m), cestou do sousední obce Kašenec. Tento chybějící kus cesty nemá chodník vůbec a ani osvětlení dosud neexistuje. Označeno zeleně.
Ze strany příjezdu do Kašence m.č. Miroslav ze státní silnice (53), je označení místa v pořádku (MIROSLAV KAŠENEC) a také je tam značka Zákazu vjezdu nákl.vozidel Mimo zásobování. Na státní silnici (53) jsou i značky Zákaz odbočení nákladních vozidel z obou směrů.
Předpokládáme, že by to tak mělo být stejně označeno i právě ze strany tohoto možného příjezdu z polní cesty do naší ulice.
V příloze přikládám obdržený nákres s razítkem Policie ČR a přikládám i laicky upravený nákres pro vaše ev. posouzení. Tento náš požadavek je v zájmu všech 12-ti přilehlých domů uvedené ulice, podpisy občanů byly předány na OÚ Miroslav - v příloze.
Očekáváme vaše vyjádření, které konečně zavede úřední pořádek na naší ulici.
--
Příjemný den
Jan Dvořák
Mičurinova 787/7
Miroslav 67172
603522220  

Zkontrolováno antivirovou ochranou Eset

Přílohy

 

7.1.2021 došlo z RM vyjádření ke Stížnosti=============================

Komentář:  "my o voze oni o koze", to už jinak říct nelze! - A ještě si dovolí hrozit sloučením ulice Mičurinova v Miroslavi a Kašencem - je to diskriminace za naše požadavky, co se jim evidentně nehodí do "krámu". Řešení je již prodiskutováno s DI Znojmo ve 12/2020, předáno emailem panu starostovi, ale on tvrdí stále své "pokud se najde řešení"---mu-vyjadreni--slouceni.jpg

30.12.2020===Souhrn usnesení z 73. schůze rady města - 30. prosince 2020==

3.7 RM konstatuje, že v rozpočtu 2021 počítá s projektem veřejného osvětlení v Kašenci. Co se týče chodníku na ulici Mičurinova, zvažují se možnosti postupné opravy v návaznosti na opravu veřejného vodovodu a výstavbu kanalizace. Dopravní značení zóna 30 v Kašenci již byla řešena s DI PČR a pokud se najde řešení, které bude schváleno ze strany DI PČR, bude dopravní značení umístěno. RM dále ukládá připravit podklady ke změně místního členění ulice Mičurinova a jejího začlenění pod místní část Kašenec

3.25 RM opětovně konstatuje, že pokud se najde řešení dopravního značení v Kašenci, které bude schváleno ze strany DI PČR, bude toto značení umístěno. RM ukládá zasílat odpovědi na podněty pouze tomu, kdo je pod daným podáním podepsán zákonem stanoveným způsobem

 

22.12.2020 návrh řešení dle podnětu=================================

Prokonzultováno s DI Znojmo a předáno starostovi v textové formě e-mailem 22.12.2020 a později před  jednáním 27.1.2020. Asi se jim to nehodilo řešit, protože to chtěli zatlouct.

mirokas-uprava-3-kopie.jpg

18.12.2020===zpráva pro pana starostu- zpět dle původního podnětu======

14. 12. 2020, 21:46
18. 12. 2020, 18:51
Jan Dvořák
Komu:

aše Sdělení 16.12.2020 Fwd: označení města dopr.značkou

 
Obecní úřad Miroslav
starosta@mesto-miroslav.cz
ing Martin Plechatý - starosta města
Věc: Vaše Sdělení - zpět k podanému podnětu z 2.4.2019 - viz níže
 
Dnes, 18.12.2020, jsem dostal Vaše Sdělení.
1) Poslední zpráva k mému podnětu došla od OÚ dne 25..7.2019 (MUMI-2358/2019-HI). Nevyřešeno!!!.
Od té doby žádná informace od OÚ!!! To je od OÚ smutné!!!, že se řešení nesděluje !
 
2) Pane starosto, prosím, znovu si laskavě přečtěte zejména bod b) a bod d) původního podnětu..- původní podnět je připojen níže a v příloze je odpovídající návrh MiroKaš.jpg
Bez jakéhokoliv označení místa (obce/města), lze projíždět z polní cesty do ulice Mičurinova a dále do obce Kašenec neomezenou rychlostí a jakýmkoliv dopravním prostředkem. A tak se to skutečně děje!!! Proto byl dán původní podnět.
Ze strany vjezdu do Kašence ze státní silnice, je však zákazová značka odbočení pro nákladní auta (všechna) a pak dále do obce znovu s výjimkou Mimo zásobování.
ALE ze strany od polní cesty je  umožněno vjíždět  komukoliv zcela NEOMEZENĚ!!!!!!  
A tak se to děje - vjíždí i kamion(y).
OMEZTE STEJNĚ VJEZDY NÁKLADNÍCH VOZIDEL jako je již označeno ze strany vjezdu do Kašence od státní.!!!!
 
3) Vámi předaný nákres od Dopravní policie neodpovídá požadovanému a základnímu stavu označení města a obce - příloha vaše kasenes.jpg
Název řešení: Město Kašenec, místní část Kašenec - sil.III/541 na předaném návrhu od Policie , bohužel, je ZMATEČNÉ!!!!!! Asi to nebylo pochopeno, že máme takové nesmyslné spojení jedné ulice vzdáleného (2 km) MĚSTA a obce pod městem připojené.
 
Připomenutí - Původní podnět, bod b) a bod d):
 
Místo cedulí ZÓNA 30 měly být především místní tabule MIROSLAV a MIROSLAV KAŠENEC, jak se v podnětu píše... Potom by se tady, snad, mělo jezdit rychlostí do 50 km.  A hledající cizinec by to snad pochopil, kde vlastně se nachází. Tohle RM asi dobře nenavrhla a Policie pak nepochopila.
Zkuste to znovu projednat, občané budou jistě, Vaší snahou, potěšeni!
 
Doufám, že Vaše dnešní Sdělení bylo doručena do všech domů na ulici, jak občané žádali.
 
 

-
Příjemný den
Jan Dvořák

Zkontrolováno antivirovou ochranou Eset
   
Obecní úřad 
města Miroslavi
---------------------
Podnět k řízení o označení hranice vstupu do města Miroslavi - ulice Mičurinova  a dále do obce Kašenec, ze strany od možného příjezdu z postupně zpevňované polní cesty od Miroslavi.
 
Současný stav:
Více řidičů automobilů i zemědělských strojů projíždí zvýšenou rychlostí do ulice Mičurinova ze strany z polní cesty od Miroslavi,  zřejmě i proto, že tato komunikace (ulice) je upravena již s asfaltovým povrchem. Rovněž projíždějící zemědělské stroje zabírající větší část šířky uvedené vozovky a při jejich větší projíždějící rychlosti je velké nebezpečí po další účastníky silničního provozu, chodce a děti. 
Z toho důvodu by bylo řešením předat tento podnět k projednání České policii s doporučením:
a) omezit projíždění polní cestou do ulice Mičurinova a dále pak do Kašence nebo..
b) zřídit označení dopravní značkou při vjezdu na ulici Mičurinova od polní cesty, že se jedná o část města Miroslavi. Jinak je zde asi povolená neomezená rychlost !?!?!
c) přidat dopravní značku omezující rychlost např. na 30 km/hod (jako mají např v Suchohrdlech), popř. doporučení přednosti značkou v jednom směru
d) dále pak dopravní značkou ze stejného směru ukončit město Miroslav na konci ulice Mičurinova a označit podobně obec Kašenec
e) z opačného směru od státní silnice (Brno-Znojmo) do obce Kašenec by potom měla být značka, že se jedná o slepou ulici vedoucí nejen do obce Kašenec ale i na ulici Mičurinova ve městě Miroslav!!!!!!
 
Kdo zde nebydlí, neví co to pro obyvatele znamená. Uvedené body zní  dost podivně, ale ve výsledku předpokládaných úprav  to může mít jediný význam pro místní obyvatele, že se zklidní bydlení na uvedené ulici (rovněž i v obci Kašenec) a odstraní se možné nebezpečí úrazu, zejména dětí. 
Sepsáno na základě stížnosti jedné z matek na uvedené ulici.

--
Příjemný den
Jan Dvořák
Mičurinova 787/7
67172 Miroslav  

Zkontrolováno antivirovou ochranou Eset
 •  
   

 

 
 

16.12.2020 vyjádření pana starosty, že to nejde=========================

o zamítnutí 2x stejně podaného řešení od úřadu, jak sám píše!!!....

sdeleni-od-starosty-ozn-nejde-to.jpg

Policie to neschválila: No bodejť. Ono je to úplně jinak než bylo v textu podání podnětu. A co to město Kašenec? Koho to napadlo?

kasenec-uprava.jpg

14.12.2020=====zpráva pro pana starostu - náhradní osvětlení=========

14. 12. 2020, 21:46
Jan Dvořák
Komu:

sv Mičurinova

 
Pane starosto, 
co tak např. provizorní dočasné solární osvětlení na ul. Mičurinova (na vyšší plotový sloupek????nebo dř.). Než se urodí větší peníze na rozpočet, projekt a realizaci? Zkuste se podívat a poraďte se s vašima RM moudrýma.
 
 
https://www.mall.cz/…BwE
 
https://www.ledakce.cz/…ni/
--
Příjemný den
Jan Dvořák

Zkontrolováno antivirovou ochranou Eset

Rychlá odpověď

Jan Dvořák → starosta@mesto-miroslav.cz

 
 

 

 

2.12.2020===Souhrn usnesení z 71. schůze rady města - 2. prosince 2020==

17.5 RM ukládá oslovit společnost Urbania k návrhu dopravního značení dle předneseného návrhu

 

27.11.2020=======================================================

STÍŽNOST                                                                     09 20201126

Vážený Obecní úřade v Miroslavi!

Dne 26.11.2020 jsem obdržel od města Miroslavi úsměvné a v podstatě duplicitní vyjádření MUMI-4761/2020-OL k tzv. podnětu občana, na moje sdělení (z 13.11.2020 současnému starostovi) o pokračující nečinnosti úřadu, ve věci zřízení OSVĚTLENÍ z ulice Mičurinova do Kašence (ca 300 m) k zajištění bezpečnosti a zdraví chodců.

K tomuto sděluji toto: Úřad města Miroslavi resp. Rada města Miroslavi v obměňovaném složení vč. starosty, nepracuje ve prospěch občana, protože nechává „pod stolem“ nedořešeny i ty dřívější podněty (od r.2017), týkající se stále stejných problémů.

Souhrn letitých, již dříve podaných a dodnes nedořešených podnětů:

 1. OSVĚTLENÍ od ulice Mičurinova do obce Kašenec
  - podnět občana z 25.11.2017 na pana starostu Formana - emailem
  - bez jakékoliv odpovědi od OÚ!!!!!!!!!!!!
  - podnět občana z 12.11.2018 na paní starostku Nohavicovou – emailem
  - obhlídka dotčeného místa – starostka 13.11.2018  ( …situace je žalostná…)
  - Sdělení OÚ MUMI/4080/2018/No a MUMI/4407/2018/No ze dne 10.12.2018 (zařadit řešení do rozp.2019)
  - vyjádření pana Plechatého na jednání zastupitelstva 28.1.2019  (…osvětlení je třeba…)
  - bez dalších informací a BEZ REALIZACE
  - sdělení od občana z 13.11.2020 na pana starostu Plechatého – emailem s přílohami
  - Sdělení OÚ MUMI-4761/2020-OL ze dne 24.11.2020 (…zařadit PD do rozpočtu 2021!!! )
  = 2020 BEZ REALIZACE s příslibem k zařazení PD na rok 2021????   Čeká se na řešení již  více jak 3 roky!!!!!

   
 2. CHODNÍK z ulice Mičurinova do Kašence
  - podnět občana 13.11.2018 na paní starostku Nohavicovou
  - Sdělení OÚ MUMI/4080/2018-No a MUMI/4407/2018-No (…zařadit řešení do rozpočtu 2019…)
  - vyjádření pana Plechatého a Augusty na jednání zastupitelstva 28.1.2019  (…chodník na ul.Mič. je postačující!?!?)
  - bez dalších informací
  = 2020 BEZ REALIZACE , čeká se již 3 roky na pokrok !!!

   
 3. OZNAČENÍ MÍSTA – ulice Mičurinova a OMEZENÍ RYCHLOSTI
  - podnět občana 3.4.2019  na úřad – podatelna
  - Vyjádření OÚ MUMI 1480/2019-HI  a MUMI 2358/2019-Hl (…RM souhlasí…)
  - urgence řešení 23.6.2019 – emailem
  - odpověď od ing Hlaváče 25.7.2019 email (…podklady se připravují…)
  - bez dalších informací
  = 2020 BEZ REALIZACE, čeká se 1,5 roku

Žádný zainteresovaný občan z naší ulice nebyl rovněž informován o průběhu zmíněného řízení od OÚ přesto, že se uvedené body týkají minimálně všech občanů naší ulice Mičurinova č.p.781-790 (10 domů). Řeší se tím požadavek na bezpečnost a zdraví místních občanů při cestě k zastávce autobusu, ale i chodců přicházejících ze sousední obce Kašenec.

Protože je zřejmé, že nelze ze strany občanů docílit kontrolu a kontinuitu v uvedeném řízení provádějícího úřadu OÚMM, postupuji uvedené body 1-3 se všemi přílohami k dispozici odboru životního prostředí a na podatelnu úřadu JMK v Brně.

26.11.2020

Jan Dvořák
Mičurinova 787/7, Miroslav 67172

K jednotlivým bodům poskytnu samostatné přílohy – pro další případné jednání.

 

13.11.2020===Urgence problematiky ul. Mičurinova=======================

07 OSV20201113

Jan Dvořák

Komu:

starosta@mesto-miroslav.cz

 Mičurinova ul. Kašenec -

 

Dobrý den pane starosto,

 

přeposílám dřívější komunikaci s úřadem  v Miroslavi - s paní starostkou ve věci OSVĚTLENÍ na ulici MIČURINOVA směrem k obci KAŠENEC. - viz níže. Dva roky se nic neděje, respektive mi nebylo ani sděleno jak se věci mají!!! Původní stížnost je již z roku 2017 k rukám pan Formana. -také v příloze!!!!

 

V minulých dnech bylo na naší ulici vysázeno více stromů až na polní cestu k střediskové obci-městu Miroslavi. I o tom počinu města s přispěním ČEZu se mluvilo ve vysílání na stanici JIH. Sláva se dostala až do města Hodonína odkud vysilač JIH vysílá. Na tuto akci peníze byly. Ale my, občané Miroslavi z ulice Mičurinova, si i nadále musíme sami nějak posvítit na cestu do Kašence, jinak si můžeme přivodit opět nějaký úraz - to se již dříve stalo.

 

Pokud na osvětlení peníze nemáte, doporučuji rozvěsit na nově zasazené i staré lípy vánoční světýlka za pár korun, aby si tam někdo z místních opět nerozbil hubu, protože večer je tam pořád, i v 21.století, tma jako v prdeli večer je tam pořád, i v 21.století, tam tma jako v prdeli. 

================================================================================================

Vjezd do Kašence ze státní silnice Brno-Znojmo

vjezd-do-kasence-ze-silnice.jpg

Označení obce je Miroslav Kašenec, 

=====================================================================================

25.7.2019 - vyjádření z vedení města

Hlaváč Luboš hlavac@mesto-miroslav.cz
Komu:
dvorak.jan44@seznam.cz
e: č.j. MUMI-2358/2019-HI : (označení města dopr.značkou vč.omezení rychlosti)

Dobrý den pane Dvořák,

podle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán tj. obecní úřad obce s rozšířenou působností – MěÚ Moravský Krumlov, formou opatření obecné povahy. K dopravnímu značení vydává stanovisko KŘP ČR Dopravní inspektorát Znojmo.

V současné době jsou tedy připravovány podklady k výše uvedenému opatření.  Vlastní realizace proběhne po nabytí účinnosti opatření obecné povahy.


Ing. Luboš Hlaváč
Městský úřad Miroslav
odbor výstavby a životního prostředí
telefon: 515 266 461

============================================================================

23.6.2019 -  dotaz občana
From: Jan Dvořák
Sent: Tuesday, July 23, 2019 1:00 PM
To: urad@mesto-miroslav.cz ; hlavac@mesto-miroslav.cz
Subject: č.j. MUMI-2358/2019-HI : (označení města dopr.značkou vč.omezení rychlosti)

Dobrý den pane Ing. Hlaváč,
28.5.2019 jsem dostal Vaše vyjádření ve věci mého podnětu, řešeného pod vaším č.j. MUMI-2358/2019-HI. Viz příloha.

K dnešnímu dni však postrádám ve vašem textu sdělení, jak se bude záležitost realizovat.

-- 
Příjemný den
Jan Dvořák 

Zkontrolováno antivirovou ochranou Eset
===========================================================================================

rychlost.jpg

=========================================================================================

2.4.2019 Podnět občana

---------- Původní e-mail ----------
Od: Jan Dvořák <dvorak.jan44@seznam.cz>
Komu: urad@mesto-miroslav.cz
Datum: 2. 4. 2019 19:36:53
Předmět: označení města dopr.značkou vč.omezení rychlosti

Obecní úřad 
města Miroslavi
---------------------
Podnět k řízení o označení hranice vstupu do města Miroslavi - ulice Mičurinova  a dále do obce Kašenec, ze strany od možného příjezdu z postupně zpevňované polní cesty od Miroslavi.

Současný stav:
Více řidičů automobilů i zemědělských strojů projíždí zvýšenou rychlostí do ulice Mičurinova ze strany z polní cesty od Miroslavi,  zřejmě i proto, že tato komunikace (ulice) je upravena již s asfaltovým povrchem. Rovněž projíždějící zemědělské stroje zabírající větší část šířky uvedené vozovky a při jejich větší projíždějící rychlosti je velké nebezpečí po další účastníky silničního provozu, chodce a děti.
Z toho důvodu by bylo řešením předat tento podnět k projednání České policii s doporučením:
a) omezit projíždění polní cestou do ulice Mičurinova a dále pak do Kašence nebo..
b) zřídit označení dopravní značkou při vjezdu na ulici Mičurinova od polní cesty, že se jedná o část města Miroslavi. Jinak je zde asi povolená neomezená rychlost !?!?!
c) přidat dopravní značku omezující rychlost např. na 30 km/hod (jako mají např v Suchohrdlech), popř. doporučení přednosti značkou v jednom směru
d) dále pak dopravní značkou ze stejného směru ukončit město Miroslav na konci ulice Mičurinova a označit podobně obec Kašenec
e) z opačného směru od státní silnice (Brno-Znojmo) do obce Kašenec by potom měla být značka, že se jedná o slepou ulici vedoucí nejen do obce Kašenec ale i na ulici Mičurinova ve městě Miroslav!!!!!!

Kdo zde nebydlí, neví co to pro obyvatele znamená. Uvedené body zní  dost podivně, ale ve výsledku předpokládaných úprav  to může mít jediný význam pro místní obyvatele, že se zklidní bydlení na uvedené ulici (rovněž i v obci Kašenec) a odstraní se možné nebezpečí úrazu, zejména dětí.
Sepsáno na základě stížnosti jedné z matek na uvedené ulici.

-- 
Příjemný den
Jan Dvořák
Mičurinova 787/7
67172 Miroslav  

ZPĚT

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář