Jdi na obsah Jdi na menu
 


KANALIZACE

21.srpna 2021

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ

MÁ NĚKDO NĚJAKÉ INFORMACE ??? O UKONČENÉM PROJEKTU KANALIZACE KAŠENEC ???,

který měl být již dokončen?????? 

1.2.2021=== Sdělení z města o stavu projektu kanalizace od AQUATISU===
dokončení projektové dokumentace se odkládá až na 31.7.2021. t.zn., že není možné uvažovat o dřívější době k realizaci kanalizace v Kašenci - vypadá to nejdříve na roky 2022 a dále. Tak se všichni spoluobčané, podle toho zařiďte!, a vydržte v naději splnění slibů od města.

 

Také si přečtěte, co se píše v dokumentu, který byl vytvořen s vědomím či na objednávku města Miroslavi:

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací JMK    zpracovatel AQUATIS a.s. Brno
kde je na konci textu uveden plánovaný termín realizace kanalizace v Kašenci v letech 2028-30


Komentář: Informace získána na základě Žádosti o podání informace o stavu Akce kanalizace v Kašenci (z Rady města!)

kanalizace-prodlouzeni-31.7.2021.jpg

28.1.2021===podání žádosti o informaci voda + kanalizace=============

 
Jan Dvořák                                                                      Dnes 15:46
 
 
Komu:

Žádost o podání informace voda/kanalizace

 
Dobrý den,
v příloze je vložena podepsaná Žádost o podání informace ohledně vody a kanalizace v Kašenci, a to jako informace pro všechny občany Kašence a ul.Mičurinova.
Tato žádost se podává protože se pan starosta v zápisu z jednání ZM  dne 14.12.2020 vyjádřil že:
Citace "Pravděpodobně by město neuspělo, takže by akci financovalo ze svého, anebo se počká, až se podaří získat dotace na kanalizaci a opravy vodovodního řadu v Kašenci. Což může trvat roky." Konec citátu. odkaz: https://www.mesto-miroslav.cz/…516  ...strana 4
A ohledně vody vyšel článek ve Znojmě ve12/2020 s textem:  "že Miroslav bude mít v prosinci 2020 vodu jako pro kojence?"
 
Proto tato žádost. Žádám o přesné odpovědi na uvedené otázky
 
Vzhledem k tomu, že nelze kontaktovat zastupitele města přímo, prosím předejte jim všem, touto cestou, kontakt na webové stránky : 
Kašenecký zpravodaj           https://kasenecky-zpravodaj.estranky.cz/,
 kde jsou uloženy veškeré existující legitimní podklady vč. fotodokumentace ke  třem podaným stížnostím.
1. ze dne 26.11.2020  název: Chybějící chodník a osvětlení + označení místa
2. ze dne 4.1.2021 -název:  Chybějící kontakty na zastupitele a nefunkční "Informační tabule" v Kašenci 
3. ze dne  8.1.2021  název:  Špatný stav komunikace a ploch na ul.Mičurinova
 
 K projednání na jednání ZM 15.2.2021.
Děkuji.
 
!
--
Příjemný den
Jan Dvořák

Zkontrolováno antivirovou ochranou Eset

Přílohy

 

Městský úřad v Miroslavi

 

Žádost o podání informace

 

 1. Žádost o podání informace ohledně kanalizace v Kašenci
 1. V jakém stavu je zadaný projekt kanalizace u firmy Aquatis v Brně?
 2. Kdo konkrétně má na starosti vyřizování příslušných povolení?
 3. Kdy lze reálně očekávat zahájení prací?
 4. Bude schůdné pro město zažádat o dotace a kdy tak učiní?

 

 

 1. Žádost o podání informace ohledně vodovodu a kvality vody pro Kašenec
 1. Kdo řeší projekt nového vodovodu v Kašenci?
 2. V jakém stavu je toto řešení v současnosti?A jaký je časový plán realizace?
 3. Jaký je reálný výsledek oduranění vody atd, když už i noviny psaly že Miroslav bude mít v prosinci 2020 vodu jako pro kojence?
 4. Jak se tyto investice ca 10 mil. Kč promítnou do ceny vody? A vlastní provoz včetně likvidace kontaminovaných filtrů?
 5. Co je to za stavební činnost ca 500m SZ za ulicí Mičurinova a jaký má účel?
 6. Počítá město s dodatečným mícháním vody s přivedenou vodou z Oleksovic? A jak se bude tato voda přepravovat?
 7. Jak se tato případná činnost projeví na ceně vody, když JMK do tohoto projektu (Jiřice,Damnice, Dolenice..) vložil částku ca 120 mil.Kč? A město 2 mil.Kč?
 8. Je již nově upravovaná voda přivedena z vodojemu v Miroslavi do rozvodu vody v Kašenci?
 9. Jaké je její složení dle rozboru vzorku odebraného v Kašenci? A kdy a kde bude odebrán?

 

Veškeré dotazy a očekávané odpovědi z města jsou zcela ve veřejném zájmu všech občanů a budou proto vyvěšeny na Informační tabuli v Kašenci! Občané budou včas informováni o průběhu a dílčích výsledcích uvedených akcí.

Zajistí město!

 

28.1.2021

Jan Dvořák
Mičurinova 787/7
Miroslav

20.1.2021===neoficiální informace o vedení výkopu pro kanalizaci - OFICIÁLNĚ nejsou žádné informace od města!===

vykop-kan-voda.jpgčervená linie = kanalizace

modrá linie = vodovod v plastu původní až po č.p.288, kde je        odbočná linie do Kašence . Od č.p288 až k 290 je  asi ještě kovové potrubí (SMM?)

 

Zůstává zcela volná část "KOLEM STATKU" bez nutnosti výkopů, a to od konce zástavby ulice směrem do Kašence.

Chodník kolem statku má proto volnou cestu!

 

Doporučení pro projektanta vodovodu - využít výkopu pro kanalizaci ve směru do obce Kašenec "kanalizace výkop"

 

 

 

 

 14.12.2020=== velmi zajímavé výjádření z projevu pana starosty k dotacím na kanalizaci a vodovod v Kašenci====

Z á p i s ze sedmnáctého zasedání zastupitelstva města Miroslavi, konaného v pondělí 14. prosince 2020 v zasedací místnosti Městského úřadu Miroslav. Tento zápis má 22 stran včetně prezenční listiny.

Pan Plechatý se v jiné souvislosti ohledně dotací, vyjádřil takto: …..Pravděpodobně by město neuspělo, takže by akci financovalo ze svého, anebo se počká, až se podaří získat dotace na kanalizaci a opravy vodovodního řadu v Kašenci. Což může trvat roky. Tak se budeme těšit! 
odkaz na celý zápis...strana 4!


Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje AQUATIS a.s

A.1.Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod. Ve městě Miroslav je vybudována stávající jednotná kanalizační síť, na niž je napojeno cca 80 % obyvatel. Stáří kanalizace je 2 – 100 let a kanalizační stoky jsou ve vyhovujícím technickém stavu.
A.3 Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech Copyright
© AQUATIS a.s. 305_01_Miroslav - Kašenec_VK.docx strana 4 E.5 Časový harmonogram Výstavba kanalizace: 2028-2030
Výhledově bude kanalizační síť rozšiřována v návaznosti na rozvoj obce a její potřeby. V rozvojových částech obce bude odvádění odpadních vod řešeno oddílným způsobem. 

a dále...

Z projektu firmy Aquatis, který má kanalizaci projektovat!!!!!!!!! a je za projekt placený městem, které asi tento závěr dostalo k dispozici.
V závěru tohoto pojednání se píše o termínu realizace 2028-2030!?

TEXT:

E.3 Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod V místí části Kašenec není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V místní části se nachází pouze nesoustavné úseky dešťové kanalizace s vyústěním do povrchových příkopů. Likvidace splaškových odpadních vod probíhá lokálně přímo u zdroje. Splaškové odpadní vody jsou částečně předčištěny v septicích a z části jsou akumulovány v žumpách, které mají přepady zaústěny do stávající kanalizace nebo do povrchových příkopů či trativodů. Odpadní vody ze žump jsou likvidovány převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky.

E.4 Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu V místní části Kašenec bude vybudována nová splašková kanalizace v celkové délce cca 1,74 km, kterou budou odpadní vody odváděny do severní části místní části, kde bude vybudovaná centrální čerpací stanice odpadních vod. Z této čerpací stanice budou odpadní vody čerpány do vzdálenosti asi 1,9 km severně do stokové sítě města Miroslav a dále budou odváděny navazující stokovou sítí k čištění na ČOV Miroslav. K čištění odpadních vod bude docházet na stávající mechanicko-biologické ČOV Miroslav, která je vybudována jako třístupňová mechanicko-biologická linka, s primární sedimentací kalu, nízko zatěžovanou aktivací a s vlastním kalovým hospodářstvím, v němž dochází k aerobní stabilizaci kalu. Projektovaná kapacita ČOV je 21.250 EO. Recipientem pro vyčištěné odpadní vody je vodní tok Miroslávka. Veškeré odpadní vody budou přivedeny k likvidaci na stávající ČOV Miroslav, která je společná pro Miroslav, Damnice, Dolenice, Jiřice u Miroslavi a Suchohrdly u Miroslavi. Vzhledem k zaústění dalších odpadních vod do stokové sítě města Miroslav a odvedení odpadních vod na stávající ČOV, bude nutné posoudit navazující stokovou síť a ČOV a v případě potřeby navrhnout potřebná opatření na stokové síti a rekonstrukci či intenzifikaci ČOV. Do doby realizace uvedených opatření bude odvádění a čištění odpadních vod probíhat stávajícím způsobem. Stávající kanalizace bude po výstavbě splaškové kanalizace využívána pro odvádění dešťových vod. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje AQUATIS a.s. A.3 Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech Copyright © AQUATIS a.s. 305_01_Miroslav - Kašenec_VK.docx strana 4

E.5 Časový harmonogram Výstavba kanalizace: 2028-2030
Výhledově bude kanalizační síť rozšiřována v návaznosti na rozvoj obce a její potřeby. V rozvojových částech obce bude odvádění odpadních vod řešeno oddílným způsobem. 

Ze skupinového vodovodu je dále zásobena i druhá městská část Kašenec a obec Miroslavské Knínice.
Vyvěšení zadání - zajímavé!

 

11.1.2021 ========================================================
Dnes však ze skříňky zmizelo původní vyvěšení a byl přidán jen letáček ke Tříkrálové sbírce. INFO = 0

4.1.2021=====STÍŽNOST info kanalizace, vodovod aj.==============

STÍŽNOST               č.j.MUMI4N98P7J3

na nečinnost Obecního úřadu v Miroslavi a Žádost o předání této stížnosti v plném znění i s přílohami také všem Zastupitelům města
ve věci:

 1. VEŘEJNÉ INFORMACE.  Občanům Miroslavi na ulici Mičurinova a občanům Miroslavi-Kašence nejsou poskytovány žádné důležité informace, zejména ohledně kanalizace a vodovodu vč.kvality pitné vody. Rovněž tak i záležitost ohledně stále chybějícího chodníku a osvětlení na spojce mezi ulicí Mičurinova a obcí Kašenec u školy.
  Na původní obecní vývěsce u školy jsou jen staré a neaktuální informace, které se netýkají životního prostředí obce  – viz foto v příloze. Občanům je nutno podávat i dílčí aktuální informace o všech veřejných záležitostech, které se týkají všech občanů na uvedeném katastru.

infotabule-mesta-v-kasenci.jpg

 1. KONTAKTY NA ZASTUPITELE.  Na stránkách města Miroslavi nejsou uvedeny žádné e-kontakty (ani jiné) na zvolené zastupitele občanů. Např. ze zápisu z jednání ZM 13.12.2020 vyplývá, že zastupitelé nebyli patřičně o Stížnosti JID: MUMIZ3Q8KMMX dostatečně informováni a tato jim ani předložena nebyla. Zastupitelé zastupují občany a jsou proto osoby veřejné. Zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem Města Miroslavi. Vzor uvedených kontaktů si vezměte např. ze Znojma – viz příloha vzor Zastupitelstvo Znojma

O výsledku této stížnosti podejte zprávu, kdy a jak byla vyřešena. Děkuji.

 

Příloha: 3x foto vývěsní skříně u školy + vzor Zastupitelstvo Znojma

4.1.2021 v Miroslavi                               Ve vitríně !Úřední deska" jsou staré informace z roku 2019

Dvořák Jan
Mičurinova 787/7
Miroslav

 

=================================================================================================

23.9.2020====Souhrn usnesení z 65. schůze rady města - 23. září 2020=====

6. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 na akci: Miroslav, Kašenec – výstavba splaškové kanalizace dle předneseného návrhu

15.6.2020=====Souhrn usnesení z 56. schůze rady města - 15. 6. 2020======

6. RM schvaluje plán financování obnovy vodovodu a kanalizace 2021 – 2025

11.5.2020====Souhrn usnesení z 53. schůze rady města - 11. 05. 2020======

12.1 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností AQATIS a.s. na akci: PD Miroslav, Kašenec – výstavba splaškové kanalizace

 

24.2.2020====Zápis ze 12. schůze ZM 24.2.2020=============

12-zas-zm-24.2.2020.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.10.2019=====Souhrn usnesení z 39. schůze rady města - 30. října 2019===

2. RM schvaluje jako nejvhodnějšího účastníka výběrového řízení: PD na akci: Miroslav, Kašenec – Výstavba splaškové kanalizace společnost AQUATIS a.s., se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČ: 46347526 s nabídnutou cenou 350 000,- Kč bez DPH. Rada města schvaluje uzavření smlouvy s tímto uchazečem

7.10.2019====Souhrn usnesení z 36. schůze rady města - 7. října 2019=====

5. RM ukládá vypsat výběrové řízení na akci: PD kanalizace Kašenec

=================================================================================================

17.6.2019====Souhrn usnesení č. ZM.6/2019 ze zasedání Zastupitelstva města Miroslavi konaného dne 17. června 2019

8.1 Zastupitelstvo města schvaluje zařazení investiční akce „Výtlak splaškových vod Kašenec – Miroslav, část 1“ do investičních akcí města pro rok 2019 Hlasování: Pro: 15 - Volf, Ambrož, Barták, Čaněk, Plechatý, Ryšavý, Nohavicová, Augusta, Beneš, Růžička, Juračka, Počarovská, Janíčková, Kučera, Kopeček Proti: 0 Zdržel se: 0 8.2 Zastupitelstvo města schvaluje financování akce „Výtlak splaškových vod Kašenec – Miroslav, část 1“ z investiční rezervy Hlasování: Pro: 15 - Volf, Ambrož, Barták, Čaněk, Plechatý, Ryšavý, Nohavicová, Augusta, Beneš, Růžička, Juračka, Počarovská, Janíčková, Kučera, Kopeček Proti: 0 Zdržel se 0

======================================================================================

6.2.2019 Neformální schůzka vedení města s občany Kašence v KD Kašenec - ohledně kanalizace

Přítomni: pani starostka, pan místostarosta a další dva členové předkládající návrhy.
V KD Kašenec se sešlo ca 30-40 občanů

Bylo podáno vysvětlení ke čtyřem návrhům jak řešit kanalizaci v Kašenci s připojením na ČOV Miroslav

Dva návrhy byly pro rozhodnutí kam odpady připojit, buď přímo do ČOV nebo na konec vedení z Miroslavi.

Další dva návrhy byly o technickém řešení buď celkovém tlakovém propojení, nebo v kombinaci se spádovým svodem OV na konec obce.

Z reakce přítomných vyplynulo, že o celkové tlakové připojení zájem není - pro vysoké občanské náklady. 

Bylo ze strany zástupců města tedy sděleno, že bude provedeno tlakové připojení od konce obce na okraj města Miroslavi a kanalizace v obci Kašenec bude spádová.

O výsledku jednání se nehlasovalo ani se nepořizoval zápis.

12.10.2015 Tisková zpráva NKÚ=====================================

 1. https://www.nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/cr-se-zavazala--ze-bude-mit-kanalizace-podle-smernice-eu-do-roku-2010--odpovidajici-kanalizaci-ale-stale-nema-temer-petina-ceske-populace-id5538/…

TISKOVÉ ZPRÁVY

ČR se zavázala, že bude mít kanalizace podle směrnice EU do roku 2010. Odpovídající kanalizaci ale stále nemá téměř pětina české populace

TISKOVÁ ZPRÁVA - 12. ŘÍJNA 2015

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jakým způsobem Ministerstvo zemědělství v letech 2009 až 2015 řídilo oblast vodovodů a kanalizací a jak rozdělovalo peníze na jejich výstavbu a obnovu. U konkrétních obcí a vodohospodářských společností pak kontroloři prověřili, jak peníze využívaly. NKÚ zkontroloval 22 akcí za 1,2 miliardy korun, z čehož polovinu tvořily peníze ze státního rozpočtu. Kvůli nedostatečnému řízení, roztříštěným kompetencím a chybějící komunikaci mezi orgány stále chybí v České republice plně funkční systém, který by zajistil trvalou udržitelnost vodovodů a kanalizací. Česká republika navíc nesplnila podmínky Evropské unie týkající se čištění odpadních vod a hrozí jí za to sankce.

Do konce roku 2010 měla být podle Evropské unie zajištěna určitá úroveň shromažďování a čištění odpadních vod. Splnění evropských požadavků mělo podle Ministerstva zemědělství přijít na 75 miliard korun. Náklady měly rovným dílem pokrýt peníze z Evropské unie, státního rozpočtu a od investorů. V polovině roku 2015 ale tyto požadavky EU stále nesplňovaly aglomerace s celkovým počtem 1,7 milionu ekvivalentních obyvatel , z nichž většinu tvořila Praha a okolní obce. Náklady na jejich splnění Ministerstvo zemědělství odhadlo na sedm až osm miliard korun, přičemž nejvíce peněz bude potřeba na dobudování ústřední čistírny odpadních vod v Praze. Podle kontrolorů se podmínky Evropské unie podaří České republice naplnit nejdříve v roce 2021, tedy minimálně 11 let po termínu.

Špatný stav vodovodů a kanalizací i jejich trvalou udržitelnost měly v rámci Ministerstva zemědělství řešit konkrétní programy, z nichž ministerstvo přerozdělilo 13,5 miliardy korun ze státního rozpočtu. První dokončený program financoval například 1 116 kilometrů vodovodních sítí a 662 kilometrů kanalizací. O dotacích z některých programů od listopadu 2011 rozhodoval přímo ministr zemědělství nebo jeho náměstek. Ignorovali přitom pravidla programů, která jasně určují, komu a za jakých okolností může být dotace udělena. Rozhodli tak například o poskytnutí dotace státnímu podniku, přestože tyto peníze nebyly pro státní podniky určeny. V 11 případech zase rozhodli o poskytnutí vyšší dotace, než zmíněná pravidla povolovala.

K podobným zjištěním v této oblasti došel také Evropský účetní dvůr. Při kontrole evropských peněz na čistírny městských odpadních vod v České republice, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku poukázal například na stále nevyřešenou trvalou udržitelnost vodovodů a kanalizací v těchto zemích. Za zmínku stojí, že na rozdíl od ostatních kontrolovaných zemí v České republice nemají lidé povinnost připojit se ke kanalizaci, pokud ji mají k dispozici. U akcí, na které se zaměřil ve své kontrole NKÚ, se přitom počet obyvatel připojených na nově vybudovanou kanalizaci pohyboval mezi 56 % a 100 %. V případě nižšího počtu připojených domácností přitom klesá efektivita celé stavby.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

 

ZPĚT

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář