Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ulice Mičurinova

== 8.1.2021 podána Stížnost na špatný stav komunikace a přilehlých ploch na ulici Mičurinova ==
...a dodnes se nic nenapravilo... pane starosto!

Ob
razová dokumentace na neudržovanou miroslavskou komunikaci na ulici Mičurinova... další...

img_20201209_135309.jpg          img_20201209_134939jpg.jpg
 Dnes už velmi špatný       chodník, který si sami   bydlící položili před 60-ti   lety. Z vozovky při dešti a   tání sněhu, stéká voda   na níže položený   chodník a dále na další pozemek, kde v zimě zamrzá a ev. blokuje vstup přes vchodovou bránu a branku u domů.

img_20201217_103831m.jpg

vyjezd-7-kopie.jpg

Stékající voda podmáčí nezpevněný povrch sjezdu, který má spád ca 30 cm. Byl zřejmě způsoben již dvakrát přidanou vrstvou asfaltové úpravy na původní cestu z doby stavby obytných domů v letech ca 1926, tedy ca před 95-ti lety. Pod položeným úzkým chodníkem nebo v nájezdech jsou umístěny hlavní uzávěry vody, které jsou vlastně nedostupné. Na celé řadě 10-ti domů na ulici je situace obdobná s menšími odchylkami. Celá léta nebyl chodník ani ty sjezdy udržovány, když začne padat listí z aleje lip, je situace ještě horší. Vlastník pozemku neudržuje tyto plochy pravidelně, musí se vždy, zejména na odklizení listí, nebo úpravu stromů, opakovaně volat! Chodník, vozovka i stromy jsou na pozemku města.
===================================================================================================
aktuality
===================================================================================================

 

8.1.2021 STÍŽNOST na stav komunikace================================

img_20201209_135505jpg.jpg

Obecní úřad a ZM Miroslav                   MUMI1NDQ99KX

STÍŽNOST
na stav komunikace a přilehlých ploch na ul. Mičurinova,
 které se nacházejí na pozemku města

 1. Nepřístupné hlavní uzávěry vody na vodovodním řadu k všem domům 781 - 790
 1. Vyhledání těles uzávěrů
 2. Umístění těles uzávěrů na dostupný povrch do užitné a stabilní polohy
 3. Revize funkčnosti uzávěrů
 4. Označení těles uzávěrů dle ČSN
   
 1. Stékající dešťová voda (i rozp.sníh) z výše položené vozovky a zelených ploch, na níže (spád až 30 cm) položený chodník a dále pak na parcely vlastníků
 1. Umístění sběrných roštů na stékající vodu u chodníků, min. v místech vjezdů na pozemky vlastníků (dle ČSN), s odvodem dešťové vody do stávající dešťové kanalizace
 2. To vše nebylo řešeno již od doby výstavby domů (v r.1926 - tj. 95 let!), ani po posledním (již druhém) navýšením nového povrchu vozovky (ca v r.2008)
   
 1. Nedostatečné zpevnění plochy mezi vozovkou a stávajícím chodníkem, v místech vjezdů na pozemky vlastníků z vozovky přes chodník
 1. Renovace stávajícího chodníku (z r.ca 1960) do užitného stavu (dle ČSN), vč. odvodnění
 2. Zpevnění přejížděného chodníku v místech vjezdů (dle ČSN)
 3. Zpevnění pojezdové plochy mezi vozovkou a chodníkem tak, aby se odvodnění nezanášelo splavovanými nečistotami
 4. Chybějící menší rovné a zpevněné plochy na přistavení plánovaných kontejnerů, pro tříděný odpad v době plánovaných svozů
   
 1. Zanedbaná a nepravidelná údržba komunikace a zelených ploch
 1. Úprava travnatých ploch trvale poškozovaných sjížděním vozidel z vozovky, při vyhýbání protijedoucím vozidlům
 2. Odborný ořez korun stromů, odstraňování zaschlých a jinak poškozovaných větví stromů, pod stromy projíždějících rozměrných vozidel
 3. Odborné odstranění výrostků u paty stromů, které vznikají průběžně, vždy po ořezu korun stromů
 4. Včasný monitoring a sběr spadaného listí, dle plánu obce – bez urgencí občanů
 5. Včasná letní i zimní údržba chodníku a vozovky, s ev. posypem v zimě dle potřeby
   
 1. Umístění a stav vodovodního řadu i dešťové kanalizace jsou jistě k dispozici u SMM. Stavba a plnění plánovaných akcí, např. dosud neexistující kanalizace na této lokalitě, jsou pouze k dispozici na OÚ. Tyto informace nejsou včas sdělovány občanům a na úřední desce u školy nejsou k tomu uvedeny žádné relevantní informace. Proto je nutné každé, i dílčí a podstatné informace ohledně plánovaných akcí, sdělovat přímo občanům na uvedené ulici.

Přílohy 2x foto

V Miroslavi, 8.1.2021
Jan Dvořák, za občany podepsané na předaném podpisovém listu ke stížnosti MUMIZ3Q8KMMX
Mičurinova 787/7
Miroslav

7.1.2021=========================================================

Fwd: usnesení RM 73. / bod 3.7 /z 30.12.2020

 
 
Dobrý den zastupitelé občanů města Miroslavi,
 
bohužel, dle zápisu níže, se nejedná vůbec o Kašenec! To jste asi přehlédli. - viz příloha Stížnost MUMIZ3Q8KMMX
Stále se jedná o chybějící chodník a osvětlení ca 400 m mezi ulicí Mičurinova v Miroslavi a školou v Kašenci. - viz příloha
Uvedená Stížnost se netýká chodníku na uvedené ulici, bude řešeno samostatně MUMI1NDQ99KX.
Dopravní označení je již předjednáno u DI Znojmo s panem Letnerem. Čeká se jen na podání od OÚ - viz příloha
 
Vše již bylo včas dáno k dispozici na OÚ i přímo starostovi. Bylo by třeba číst pozorně a rozhodovat uvážlivě. To se od vás ale očekává!
 
 

 

Souhrn usnesení z 73. schůze rady města - 30. prosince 2020

3.7 RM konstatuje, že v rozpočtu 2021 počítá s projektem veřejného osvětlení v Kašenci. Co se týče chodníku na ulici Mičurinova, zvažují se možnosti postupné opravy v návaznosti na opravu veřejného vodovodu a výstavbu kanalizace. Dopravní značení zóna 30 v Kašenci již byla řešena s DI PČR a pokud se najde řešení, které bude schváleno ze strany DI PČR, bude dopravní značení umístěno. RM dále ukládá připravit podklady ke změně místního členění ulice Mičurinova a jejího začlenění pod místní část Kašenec

3.25 RM opětovně konstatuje, že pokud se najde řešení dopravního značení v Kašenci, které bude schváleno ze strany DI PČR, bude toto značení umístěno. RM ukládá zasílat odpovědi na podněty pouze tomu, kdo je pod daným podáním podepsán zákonem stanoveným způsobem

3.26 RM ukládá odpovědět na podněty týkající se místní části Kašenec dle přednesených návrhů 

 


--
Příjemný den
Jan Dvořák

*

30.12.2020====Souhrn usnesení z 73. schůze rady města - 30. prosince 2020=

3.7 RM konstatuje, že v rozpočtu 2021 počítá s projektem veřejného osvětlení v Kašenci. Co se týče chodníku na ulici Mičurinova, zvažují se možnosti postupné opravy v návaznosti na opravu veřejného vodovodu a výstavbu kanalizace. Dopravní značení zóna 30 v Kašenci již byla řešena s DI PČR a pokud se najde řešení, které bude schváleno ze strany DI PČR, bude dopravní značení umístěno. RM dále ukládá připravit podklady ke změně místního členění ulice Mičurinova a jejího začlenění pod místní část Kašenec

3.25 RM opětovně konstatuje, že pokud se najde řešení dopravního značení v Kašenci, které bude schváleno ze strany DI PČR, bude toto značení umístěno. RM ukládá zasílat odpovědi na podněty pouze tomu, kdo je pod daným podáním podepsán zákonem stanoveným způsobem

9. RM ukládá zveřejnit možnost k vyjádření a vznesení nenárokových požadavků na změnu územního plánu města Miroslavi, a to do 31. 3. 2021, poté sumarizovat a opětovně předložit radě města. RM současně ukládá odboru výstavby a životního prostředí zjistit potřebné informace týkající se navrhované změny územního plánu

11/2020==========================================================

 Byl vytvořen v Akci Z samotnými obyvateli ulice Mičurinovaimg_20201209_135734---kopie.jpg. Tehdejší národní výbor dodal poze dlaždic

img_20201217_103831m.jpge.       

 

 

 

 

 

10.12.2020-=-email panu starostovi===================================

Sdělení o stavu chodníčku kolem domů Mičurinova

 

Obecní úřad Miroslav, 10.12.2020

starosta@mesto-miroslav.czepodatelna@smm-miroslav.cz

 

Sdělení o stavu chodníčku kolem domů Mičurinova č.p.781-790

 

 

28.1.2019

Z á p i s ze čtvrtého zasedání zastupitelstva města Miroslavi, konaného v pondělí 28. ledna 2019 v zasedací místnosti Městského úřadu Miroslav

- Pan Plechatý se zeptal na chodník a veřejné osvětlení ulice Mičurinova v Kašenci, ve které části by chodník vedl - Pan Augusta odpověděl, že je to ve fázi přípravy, zatím se neřešily majetkové a jiné vztahy, zatím se nabízí pokračovat z pravé strany Mičurinovy ulice směrem k bývalé MŠ po pravé straně - Pan Plechatý řekl, že podle něj je osvětlení určitě potřeba, ale chodník při počtu lidí, kteří tam projdou, je dostačující, spíš by se zaměřil na opravu celého chodníku ulice Mičurinova - Pan Augusta odpověděl, že se předpokládá, že se chodník opraví

ROZPOR !!!
Současný a nevyhovující stav chodníčku kolem domů č.p.781-790 na ulici Mičurinova, ležícím na pozemku a ve vlastnictví města - viz přílohy (8x jpg) :
  Chodníček byl vytvořený v akci místních občanů v hluboké minulosti s materiálovou podporou od tehdejšího NV
-  chodníček je úzký a nemá potřebnou šířku 150 cm
-  chodníček je umístěný ca 30 cm pod úrovní souběžné místní komunikace

-  chodníček nemá vlastní odvodnění
-   na chodníček stéká dešťová voda z jednotlivých, dodnes nezpevněných a neodvodněných sjezdů  z místní komunikace, společně s blátem a jinými nečistotami
-  chodníček má značné výškové nerovnosti, je i hodně zaplevelený, místy si do něj našel cestu i asi krtek
-  chodníček v místech výjezdu z pozemků vlastníků není dostatečně zpevněný
-  chodníček nebyl a není pravidelně udržován ze strany vlastníka (asi neexistuje konkrétní plán údržby na obci)

Při známé pomalosti řešení, ze strany OÚ, již dříve podaných podnětů "Mičurinova", je nyní s předstihem podána tato zpráva, aby se v blízké budoucnosti předešlo dalšímu oddalování řešení tohoto popsaného stavu,  aby bylo toto zahrnuto do akce plánované kanalizace, t.j. rozkopání pozemků města.
--
Příjemný den
Jan Dvořák

Zkontrolováno antivirovou ochranou Eset

20.5.2019===Souhrn usnesení z 20. schůze rady města - 20. května 2019 ===

3.19.1 RM souhlasí s umístěním dopravního značení zóna s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/hod a to ve směru od silnice I/53 a dále při vjezdu z účelové komunikace na ulici Mičurinova. RM dále souhlasí s umístěním dopravního značení slepá pozemní komunikace ve směru od silnice I/53 

ZPĚT

   u

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

voda teče

soused, 11. 12. 2021 10:49

stále z i tajícího sněhu, zamrzá branka